Menu Zavřeno

Informace pro žadatele o zbrojní průkaz

 ZDE NALEZNETE KONTAKTY NA PŘÍSLUŠNÉ ÚTVARY POLICIE KDE UVEŘEJŇUJÍ DATUMY ZKOhUŠEK NA ZP.

Jak postupovat, pokud jsem se rozhodl zbrojní průkaz získat?

1) V dostatečném předstihu navštívit příslušný Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál (vždy podle místa trvalého bydliště) a přihlásit se ke zkoušce odborné způsobilosti na zákonem stanoveném tiskopisu.
  • Termíny a místa konání zkoušek jsou uvedeny na informačních cedulích odboru zbraní a dále na veřejné desce Územní odboru PČR, nebo budou i s dalšími potřebnými radami sděleny pracovníkem odboru zbraní, který přihlášku ke zkoušce bude přijímat. Přihlášku lze v souladu s platnými zákony podat i prostřednictvím poštovních (kurýrních) doručovatelů, ovšem v takových případech můžou vzniknout určitá nedorozumění, časové prodlevy nebo jiná nedopatření. Z tohoto důvodu doporučujeme osobní konzultaci a podání přihlášky na odboru.
2) Zkouška odborné způsobilosti se skládá ze 3 (tří) částí a to:
  • Teoretická část spočívá v napsání testu, který obsahuje 30 otázek ze zákona o zbraních a sním souvisejících předpisů, rozdělených podle počtu získaných bodů na 3 bodové, 2 bodové a 1 bodové. Získaný počet bodů určuje, zda účastník zkoušky prospěl či nikoli. Pro získání jednotlivých skupin zbrojních průkazů je nutno napsat test na potřebný počet bodů, který stanovuje prováděcí vyhláška. Časová dotace je 40 min, za účast na zkoušce náleží zkušebnímu komisaři odměna ve výši 300 Kč. V případě, že by žadatel neprospěl, tak lze zkoušku absolvovat znovu až po 3 měsících.
  • Praktická část zkoušky spočívá v bezpečné manipulaci s palnou zbraní, kterou opět upravuje prováděcí vyhláška
  • Střelby jsou provedeny po úspěšném absolvování shora uvedeného a střílí se ze zbraní vztahujících se ke skupinám zbrojního průkazu o který si žadatel hodlá požádat.

Průběh zkoušek si řídí zkušební komisař ustanovený Ministerstvem vnitra, za dodržení zákona o zbraních a sním souvisejících prováděcích předpisů.

3) Podání žádosti
  • Žadatel řádně vyplní shora uvedený formulář (žádost o vydání zbrojního průkazu), který obdržel při zkouškách od zkušebního komisaře, vyzvedl na odboru zbraní, popř. stáhl z internetových stránek Ministerstva vnitra apod., spolu s posudkem o zdravotní způsobilosti, dvěma fotografiemi (formát jako na občanský průkaz) podá u příslušného odboru zbraní.
  • Žádá-li o vydání zbrojního průkazu pro skupinu C tedy pro lovecké účely, musí dále předložit kopii platného loveckého lístku, spolu s originálem, který si správní orgán podle originálu ověří.

Správní řízení o vydání zbrojního průkazu trvá zpravidla 30 dnů jak ukládá zákon, ovšem tato doba se může dle okolností měnit. Při výdeji zbrojního průkazu žadatel po předložení potřebných dokladů k ověření totožnosti zaplatí správní poplatek dle platného zákona za každou skupinu zbrojního průkazu.

Kompletní ceník poplatků odboru služeb pro zbraně a bezpečnostní materiál je uvedený v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – příloha Sazebník – položka 16, 30, 31, 32 a 33.

Zde uvádíme poplatky za některé úkony:

Přijetí žádosti o vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu obsahující neoprávněně provedené zápisy (vydání duplikátu).Neupotřebitelným dokladem, průkazem, osvědčením nebo obdobnou listinou se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, na němž podoba osoby neodpovídá skutečnosti.100 Kč
Přijetí žádosti o vydání zbrojního průkazu – za každou skupinu rozsahu oprávněníSprávní úřad může snížit poplatek až na 50 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.Správní úřad může snížit poplatek za vydání nového zbrojního průkazu na 300 Kč bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbrojního průkazu.Správní úřad může snížit poplatek za vydání nového zbrojního průkazu na 400 Kč bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbrojního průkazu.700 Kč
Přijetí žádosti o vydání zbrojní licence – za každou skupinu rozsahu oprávněníSprávní úřad může snížit poplatek až na 200 Kč, vydává-li průkazy nebo licenci v důsledku změny názvu, sídla, změny provozovny nebo identifikačního čísla podnikající fyzické nebo právnické osoby.1500 Kč
Přijetí žádosti o vydání průkazu zbraněSprávní úřad může snížit poplatek až na 50 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.Správní úřad může snížit poplatek až na 200 Kč, vydává-li průkazy nebo licenci v důsledku změny názvu, sídla, změny provozovny nebo identifikačního čísla podnikající fyzické nebo právnické osoby.Správní úřad může snížit poplatek na 100 Kč, jde-li o zbraně sportovních střelců, členů sportovních klubů a o zbraně myslivců, členů mysliveckých sdružení.300 Kč
Rozšíření skupin zbrojního průkazu – za každou další skupinu rozsahu oprávnění700 Kč
Rozšíření skupin zbrojní licence – za každou další skupinu rozsahu oprávnění1 500 Kč
Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování střelnice – dle období:týden- 300 Kč
měsíc – 800 Kč
neurčito – 1 500 Kč
Přijetí žádosti o vydání povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně – za každou zbraň300 Kč
Přijetí přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti řadatele o vydání zbrojního průkazu100 Kč
Přijetí žádosti o jmenování zkušebním komisařem200 Kč
Přijetí žádosti o udělení výjimkyk nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie A1 000 Kč
Přijetí žádosti o vydání povolení k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B200 Kč
Přijetí žádosti o vydání povolení k vystavování zbraní1 500 Kč
Vydání certifikátu o homologaci střelné zbraně10 000 Kč
Kusové a opakované kusové ověřování zbraně150 Kč
Ověřování zbraně opatřené zkušební značkou500 Kč
Vydání protokolu o kontrole zbraně bez zkušební střelby a označení100 Kč
Vydání rozhodnutí o zařazení zbraně nebo střeliva do kategorie500 Kč
Vydání certifikátu o typové kontrole střeliva10 000 Kč
Vydání certifikátu o typové zkoušce pyrotechnického výrobku nebo certifikátu o posouzení shody10 000 Kč
Prodloužení platnosti vydaných certifikátů o homologaci střelné zbraně, vydání rozhodnutí o potvrzení platnosti certifikátu o posouzení shody pyrotechnického výrobku5 000 Kč
Kusové a opakované kusové ověřování historické střelné zbraně 300 Kč
Ověřování historické střelné zbraně opatřené zkušební značkou1 000 Kč
Přijetí žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střelivaOd poplatku jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely.Od poplatku jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.800 Kč
Přijetí žádosti o vydání jednorázového dokladu o povolení přepravy zbraní nebo střeliva300 Kč
Přijetí žádosti o vydání povolení přepravovat zbraně nebo střelivo1 500 Kč
Přijetí žádosti o vydání evropského zbrojního pasuSprávní úřad může snížit poplatek až na 50 Kč, vydává-li průkaz v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.700 Kč
Přijetí žádosti o prodloužení evropského zbrojního pasu700 Kč
Zapsání zbraně do evropského zbrojního pasu100 Kč