Menu Zavřeno

Bezpečnostní pokyny LM 58

ZÁKAZ NABÍJENÍ EXPANZNÍ ZBRANĚ STŘELIVEM S KULOVOU NEBO HROMADNOU STŘELOU!

V případě porušení tohoto zákazu nenese výrobce ani pronajímatel odpovědnost za škodu na majetku či zdraví osob.

Nesprávné a nedbalé zacházení s expanzní zbraní může způsobit neúmyslný výstřel, který může mít za následek zranění, smrt nebo škodu na majetku. Stejné následky mohou mít svévolné úpravy, koroze nebo používání nepředepsaných nebo poškozených nábojek. Expanzní zbraň má z důvodu autentičnosti upraveny povrchy tak, aby vypadala jako zbraň používaná v armádě.
Tato příručka s instrukcemi by měla být ke zbrani vždy přiložena a to i v případě, že ji někomu půjčíte.
Použití a zabezpečení expanzních zbraní upravuje zákon č.119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v platném znění. S jeho zněním je třeba se seznámit.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vždy zacházejte se zbraní, jako kdyby byla nabita.
2. Nikdy, za žádných okolností nemiřte zbraní, nabitou či nenabitou, na cokoliv, co nemáte v úmyslu zasáhnout.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabita.
4. Než zbraň odložíte nebo předáte jiné osobě, vždy se přesvědčte, že není nabita.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou, s vyjmutým zásobníkem a se spuštěným bicím mechanismem.
6. Nikdy nepoužívejte zbraň k jinému účelu než ke střelbě.
7. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
8. Před nabitím zbraně se přesvědčte, že vývrt hlavně, komora a závěr jsou čisté a bez překážek. Zbraň znečištěnou od střelby co nejdříve vyčistěte.
9. Používejte pouze čisté, suché, originální továrně vyrobené střelivo vysoké kvality v dobrém stavu, příslušné pro ráži zbraně.
10. Při střelbě vždy používejte chrániče sluchu a ochranné střelecké brýle.
11. Když je zbraň nabita, mějte pojistku v poloze zajištěno až do okamžiku, kdy jste připraveni ke střelbě. Při odjišťování miřte do bezpečného prostoru.
12. Neblokujte výhozné okénko a dbejte na to, aby se ve směru vyhozené nábojnice nenacházely osoby.
13. Nepokládejte prst na spoušť, dokud skutečně nemíříte na cíl a nejste připraveni ke střelbě.
14. Selhání výstřelu: v případě, že nedojde k výstřelu, držte zbraň namířenou na cíl nebo do bezpečného prostoru a počkejte třicet sekund. Pokud nastal zpožděný zápal, náboj do třiceti sekund vystřelí. Jestliže k výstřelu nedojde, vyjměte náboj z nábojové komory a prohlédněte jej. Je-li opakovaně otisk od úderníku na náboji slabý nebo žádný, nechte před další střelbou zbraň prohlédnout kvalifikovaným zbrojířem.
15. Před čištěním, skladováním nebo dopravou se vždy přesvědčte, že zbraň není nabita.
16. Zbraň a střelivo přechovávejte v odděleném a uzamčeném prostoru mimo dosah a dohled dětí a nepovolaných osob.
17. Nikdy neupravujte součástky zbraně. Můžete tak závažným způsobem narušit její správnou funkci nebo bezpečnost.
18. Pamatujte, že koroze, použití vadných nábojů, pád zbraně na tvrdý povrch nebo jiné „hrubé zacházení“ může způsobit poškození, které nemusí být na první pohled patrné. Pokud k něčemu takovému dojde, neprodleně zbraň vraťte pronajímateli .
19. POZOR! Ze zbraně sice nevylétají projektily, ale i plyny, které opouští ústí hlavně mohou způsobit vážná zranění!
20. Přísnýzákaz nabíjení expanzní zbraně střelivem s kulovou nebo hromadnou střelou!